Poeci krajowi - klp.pl
klp.pl Lektury Analizy i interpretacje Motywy literackie Epoki
Odmiennie od rozpowszechnionej w tym okresie gawędy szlacheckiej, utwory Syrokomli to przeważnie gawędy ludowe, przy czym ludowość nie polega tutaj jedynie na wprowadzeniu bohatera czy obyczaju ludowego (...), lecz na sposobie narracji, posługującej się środkami właściwymi twórczości ludowej, oraz na uczuciowej solidarności z ludem (chłopami i szlachtą zaściankową). (Maria Grabowska, hasło: W. Syrokomla, w: Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. 2, pod. red. J. Krzyżanowskiego, PWN, Warszawa 1984, s.418.)


Ważniejsze utwory poety:
 • Przekłady poetów polsko-łacińskich epoki zygmuntowskiej (1851-52) – tu znajdują się m.in. przekłady z Klemensa Janickiego;
 • Gawędy i rymy ulotne (1853);
 • Wędrówki po moich niegdysiejszych okolicach (1853) – zbiór „wspomnień, studiów historycznych i obyczajowych”;
 • Poezje ostatniej godziny (1861)- tu znajduje się jeden z najdojrzalszych utworów Syrokomli:Melodie z domu obłąkanych. Cykl poetycki ujęty w formę sześciu monologów pacjenta domu dla obłąkanych stanowi wszechstronną krytykę „nieczułego” świata. Znajduje się tu również wiele wypowiedzi niecenzuralnych, utwór ten bywa odczytywany wręcz jako zapowiedź rewolucji;
 • Dzieje literatury w Polsce (1850-52);


Lucjan Siemieński(1807-1877) - żołnierz powstania listopadowego, potem konspirator, poeta, krytyk literacki oraz tłumacz ballad bretońskich i skandynawskich. Jeden
z poetów prostego ludu, związany z lwowską grupą Ziewonia (m.in. z S. Goszczynskim).

Jego ważniejsze utwory to:
 • Trzy wieszczby (1841) – poemat „profetyczno-polityczny”;
 • Wieczory pod lipą, czyli Historia narodu polskiego opowiadana przez Grzegorza spod Racławic (1845) - zarysu historii Polski od czasów najdawniejszych do upadek powstania listopadowego przeznaczony dla „ludzi najmniej wykształconych naukowo”;
 • Portrety literackie (1865-1875). Ogłaszane w czasopismach felietony i gawędy biograficzne zebrane zostały w zbiorze pt. Podania i legendy polskie, ruskie i słowiańskie (1845)


Ryszard Berwiński (1819-1875) – poeta o niezwykle zaangażowany politycznie. Bliskie były mu idee słowianofilstwa (należał do wrocławskiego Towarzystwa Literacko-Słowianofilskiego), co znalazło swój oddźwięk w jego twórczości. Najważniejsze dzieła Berwińskiego to
 • Bogunka na Gople (1840) – utwór o wysokim stopniu synkretyzmu gatunkowego: liryka, archaizowana, zrytmizowana proza, pieśń, ballada, poemat historiozoficzny. Tytułowa Bogunka opowiada dzieje księcia Sokoła, nadając im symboliczny wymiar (widoczne pewne podobieństwa z Balladyną Słowackiego).
 • Don Juan Poznański. Poemat bez końca (1844) – jedna z najlepszych polskich realizacji poematu dygresyjnego. Utwór ten został bezpośrednio zainspirowany przez Don Juanem Byrona i stanowi jego parodię.
 • Listy z narodowej pielgrzymki


Oznacz znajomych, którym może się przydać

strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 - 


  Dowiedz się więcej
1  Historia w Panu Tadeuszu
2  Interpretacja Wielkiej improwizacji
3  Geneza Konrada WallenrodaKomentarze
artykuł / utwór: Poeci krajowi  Tagi: